Hensikten med evalueringen har vært å gi informasjon og analyse om hvordan tiltaket brukes og fungerer, samt gi en kunnskapsoversikt over bruk av mentor som et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel for samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Datagrunnlaget består av analyser av registerdata og dokumenter, intervjuer med en rekke aktører og en omfattende spørreundersøkelse til virksomhetene som har brukt mentortiltaket.

Evalueringen finner blant annet at mentortiltaket brukes mest i Akershus, Hordaland, Møre & Romsdal og Trøndelag. Virksomhetene som benytter mentortiltak er ofte innenfor varehandel, reparasjon av motorvogner, bygg og anleggsvirksomhet, helse- og sosialtjenester og (høyere) utdanning. 42,2 prosent av virksomhetene med mentortiltak er IA-virksomheter.

Datamaterialet viser at det er svært ulike måter å bruke mentor på. Det er kombinasjoner av ulike typer kandidater, formål og innhold i mentorstøtten. Mentortiltaket benyttes både til rekruttering, jobbfastholdelse og gjennomføring av tiltak eller utdanning. Bruken av mentortiltaket ser ut til å være i tråd med de prioriterte målgruppene for arbeidsmarkedstiltak i NAV.

Man fant at det er få direkte berøringspunkter mellom partene i arbeidslivet/tillitsvalgte på arbeidsplassen, og initieringen og gjennomføringen av det konkrete tiltaket i de enkelte virksomhetene (lokalt nivå). Det er heller unntaket enn regelen at tillitsvalgt i bedriften selv er mentor, eller at tillitsvalgt involveres i utformingen av arbeidet med mentortiltaket. Det er imidlertid noen indirekte indikasjoner på at det å være en IA-bedrift kan gjøre virksomhetene mer positivt innstilt til å bruke mentortiltaket i større omfang, og flere ganger.

Kandidatene har nesten utelukkende positive erfaringer med og vurderinger av mentortiltaket. De opplever at mentorstøtten har vært bra for dem og at mentortiltaket har ført til resultater de forventet. Mange virksomheter har mottatt flere mentortilsagn og de fleste respondentene i spørreundersøkelsen vil anbefale virksomheten å bruke mentortiltaket igjen. Virksomhetene oppgir at kandidatene ofte gjennomfører tiltaket sitt. Ifølge registerdataene er omtrent halvparten av kandidatene i jobb etter gjennomført mentortiltak.

Forskerne har kommet frem til noen endringsbehov av tiltaket på bakgrunn av gjennomført evaluering. Tidshorisonten for det enkelte mentortilsagnet bør være lengre enn det er idag. I tillegg bør tilskuddsbeløpet økes for å tillatte mer frikjøp av mentorens tid. NAV bør også bli flinkere til å drive oppfølgingsarbeid ovenfor de virksomheter og kandidater som etterlyser det.

Les hele sluttrapporten her