Prosjektet omfatter en gjennomgang av tidligere nordisk forskning på effekter av arbeidsmarkedstiltak for flyktninger, deskriptive analyser av registerdata og en analyse av effektene av introduksjonsprogrammet på flyktningenes sysselsetting, trygdebruk, inntekt og deltagelse i utdanning i forskjellige stadier av integrasjonsforløpet. 

Fra 2004 fikk nyankomne flyktninger rett til et toårig introduksjonsprogram, som skulle gi dem grunnleggende kompetanse og slik øke mulighetene for jobb og utdanning. Det er kommunene som har ansvar for å tilby programmet, som omfatter undervisning i språk og samfunnskunnskap, samt ulike arbeidsmarkedstiltak. 

Rapportens beskrivende analyser tyder på at Introduksjonsprogrammet i første omgang reduserer sysselsettingen, en såkalt «innlåsingseffekt». Dette skyldes at flyktningene, som ventet, bruker tid på å delta i kvalifiseringen, og derfor har mindre tid til å jobbe eller delta i ordinær utdanning. Dermed får flyktningene i de første årene etter ankomsten lavere inntekt fra eget arbeid, og mottar i større grad trygd. Etter at de har bodd rundt fem år i Norge er det imidlertid liten forskjell mellom integrasjonsforløpene til de som fikk rett til introduksjonsordningen da de kom til Norge, og de som ikke fikk det.

Forskerne har også prøvd å finne frem til om introduksjonsordningen har påvirket deltakernes senere arbeidsmarkedsutfall, utdanningsbeslutninger eller trygdebruk – altså effekter av introduksjonsordningen. Evalueringsstrategiene forskerne hadde tenkt til å bruke viste seg imidlertid ikke å være passende, først og fremst fordi programmet ble mer gradvis innført enn forskerne hadde antatt. Vi kan derfor ikke bruke rapporten til å konkludere om effektene av introduksjonsprogrammet.

Her kan du lese hele rapporten Flyktningers deltakelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen

Et delprosjekt fra studien undersøker om deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak øker flyktningenes sjanser for å få arbeid, utdanning eller trygd.  Denne er publisert som en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Les artikkelen Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet