Hensikten med prosjektet er å hjelpe flyktninger i introduksjonsprogrammet ut i ordinært arbeidsliv ved bruk av det arbeidsrettede tiltaket Individuell jobbstøtte (IPS). IPS ble opprinnelig utviklet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og har vist effekt i en rekke studier både internasjonalt og i Norge. De siste årene har det vært økt interesse for spørsmålet om IPS kan være overførbart til nye målgrupper, og en håndfull studier har vist lovende resultater for ikke-psykiatriske pasientgrupper. Det har imidlertid ikke vært undersøkt hvorvidt IPS kan implementeres og ha effekt for flyktninger.

Effektevalueringen hadde som overordnet mål å undersøke om tiltaket Raskt i jobb har effekt på arbeidsdeltakelse blant flyktninger, sammenlignet med vanlig oppfølging i introduksjonsprogrammet. Evalueringen bestod av to hoveddeler. Den første var en effektevaluering i form av en randomisert kontrollert studie (RCT), med bruk av registerdata og spørreskjema. Den andre delen var en prosessevaluering med bruk av kvalitetsmålinger i implementeringen av IPS-metoden, spørreskjema og intervjuer med deltakere og tilbydere.

Mangelen på tydelige funn i hovedanalysene kan blant annet skyldes et utilstrekkelig antall deltakere i studien, og at enkelte deltakere hadde utilstrekkelige språkkunnskaper til å kunne motta tiltaket. Dette gjør det vanskelig å trekke klare konklusjoner basert på funnene, og viser et behov for flere og større effektstudier for å videre belyse hvorvidt IPS har en effekt for denne målgruppen. Som en liten studie og den første av sitt slag, bør denne evalueringen dermed betraktes som en «proof of concept»-studie, som undersøker gjennomførbarheten og potensialet av IPS-metoden for flyktninger i Norge. Resultatene for dem som faktisk mottok tiltaket viste imidlertid en positiv effekt på arbeidsdeltakelse. Blant disse deltakerne var det signifikant flere som var i arbeid ved 12 måneders oppfølging, sammenliknet med kontrollgruppen. Deltakerne som mottok tiltaket hadde også flere måneder i et arbeidsforhold. Samlet sett viser forskningsprosjektet dermed at Raskt i jobb er et meget lovende tiltak for flyktninger i introduksjonsprogrammet, og gir et verdifullt innblikk i implementeringen av IPS for denne målgruppen.  

Du kan lese sluttrapporten her eller se en kort informasjonsvideo med innretning på prosjektet, resultater og implikasjoner: