Rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser», som er gjennomført som et samarbeid mellom forskere fra Nordlandsforskning, Nord universitet og NOVA OsloMet. Målet har vært å frembringe økt kunnskap om inkluderingspraksiser i arbeidslivet overfor unge med psykiske helseproblemer.

Med utgangspunkt i foreliggende forskning på unge som står utenfor arbeidsliv og utdanning, har dette prosjektet tatt sikte på å belyse situasjonen for arbeidsgiverne, og undersøke om det finnes spesielle kjennetegn ved arbeidsgivere som lykkes med å ansette unge som i utgangspunktet står langt fra det ordinære arbeidsmarkedet. Prosjektet har også undersøkt hva som kjennetegner gode samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgivere og NAV, og hvilke erfaringer som er verdt å bygge videre på.

Prosjektet består av to delstudier. Den første bygger på en spørreundersøkelse med svar fra 1500 arbeidsgivere fra ulike bransjer med høyt innslag av ufaglærte jobber, samt 12 oppfølgingsintervjuer med arbeidsgivere. Delstudien er tidligere presentert i NOVA-notat nr. 1-2018: Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser.

Den andre delstudien består av en kvalitativ, utforskende studie med workshops og casestudier, og er gjennomført av forskere fra Nordlandsforskning og Nord universitet.

Forskerne finner her at arbeidsgivers forhold til NAV er avgjørende i vurderingen av om de skal ta sjansen på å ta inn kandidater på arbeidstrening. NAV-ansatte som følger opp arbeidsgiveren, tar ansvar og viser forståelse for arbeidsplassen og forholdene der, øker sjansene. Ifølge rapporten ser det ut til at arbeidsgivere som lykkes med inkludering, kjennetegnes av at de går ut over tradisjonelle samarbeidsflater, og finner nye løsninger. Ifølge rapporten virker det positivt når arbeidsgivere selv tar grep og utvikler prosedyrer for systematisk opplæring og oppfølging av kandidater, er tett på og finner praktiske løsninger på problemer som måtte oppstå

Les hele rapporten her