Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har gjennomført et treårig FoU-prosjekt i samarbeid med NAV-kontorene i Asker og Midtre Namdal, arbeidslivssentrene i fylkene og et utvalg virksomheter. Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om inkluderingskompetanse kan brukes og utvikles av flere i NAV enn jobbspesialistene. Det er utviklet en hybridmodell hvor NAV-veiledere har gitt tettere arbeidsrettet oppfølging til brukere med sammensatte bistandsbehov enn det som ellers er vanlig. Modellen omfatter også målrettet og metodisk bruk av naturlige støtteformer i virksomhetene, i form av en mentor.

Den nye modellen – hybridmodellen - innebærer at vanlige NAV-veiledere sikres autonomi og fleksibilitet i arbeidet, og jobber etter inkluderingskompetanse-prinsipper. På denne måten involveres større deler av NAV-kontoret i utviklingen av inkluderingskompetanse enn det som er tilfellet med jobbspesialistene som jobber etter supported employment-modellen. Hybridmodellen er utviklet i samhandling med mentorer på arbeidsplassene, og vektlegger naturlig støtte i virksomheten i langt sterkere grad enn tradisjonell supported employment.

Prosjektet kan betraktes som et initiativ til offentlig innovasjon og samskaping mellom NAV og virksomhetene. Ifølge rapporten ser hybridmodellen ut til å være en lovende tilnærming vurdert ut fra erfaringene i dette prosjektet, med potensial for å styrke relasjonen mellom NAV og virksomheten gjennom økt inkluderingskompetanse begge steder. Det er imidlertid noen forutsetninger som må være oppfylt: Støtte fra ledelsen og prioritering av ressurser ved NAV-kontoret, og et tilstrekkelig antall veiledere som jobber etter hybridmodellen og slik kan utgjøre et fagfellesskap. Brukt riktig kan modellen bidra til at større deler av støttesystemet og virksomhetene blir engasjert i å utvikle inkluderingskompetanse. 

Du kan lese hele rapporten og sjekke ut presentasjonen fra rapportlanseringen 24. februar 2020.