Hovedmålet med prosjektet var å utvikle kunnskap som bidrar til arbeidsinkludering for unge med kognitive vansker som er i kontakt med NAV, finne hensiktsmessige måter å avklare og følge opp unge brukere med kognitive vansker, og identifisere betydningsfulle elementer i arbeidsinkludering.

Gjennom litteraturstudie, dokumentanalyse, fokusgruppeintervju og individuelle intervju, har forskere ved NTNU sett nærmere på unge i gråsonegruppen - en sårbar gruppe med dårligere helse, problemer med å gjennomføre utdanning, lavere arbeidsdeltakelse og som støter på mange utfordringer i dagliglivet. Gruppen skårer generelt lavt på kognitive funksjoner, men innfor normalområdet.

Studien peker blant annet på at tidlig avklaring, gjerne ved nevropsykologisk utredning, er viktig for å lykkes med riktig tiltak til riktig tid for denne gruppe. Det er behov for fast kontaktperson i NAV og tett oppfølging også etter oppstart i tiltak og eller arbeid.

Les hele rapporten her.