De har også sett nærmere på hvordan samarbeidet med NAV foregår. Undersøkelsen viser en del variasjoner når det gjelder vektlegging av arbeid i behandlingen som tilbys pasientene. Det finnes også ulikheter når det gjelder former for samarbeid mellom DPS-ene og NAV, men ifølge rapporten «Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med NAV» - er hovedinntrykket at det har skjedd en positiv utvikling.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med NAVs fylkeskoordinatorer, spørreundersøkelse blant ledere ved alle DPS-ene og casestudier i fire fylker: Nordland, Sør-Trøndelag og Agderfylkene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Proba og Rådet for psykisk helse.

Les hele rapporten Arbeidsfokus på DPS - samarbeid med NAV, kortversjon med beskrivelse av samarbeidsmodellene, eller også rapporten som beskriver gjennomføringen av prosjektet.