Virtuell praksisplass: utvikling av forskningsbaserte innovative løsninger med bruk av spillteknologi og virtuell/utvidet virkelighet som virkemiddel i oppfølging av bruker mot arbeid, er et prosjekt gjennomført i to faser av forskere ved NTNU. Formålet har vært å utforske bruk av virtuell og utvidet virkelighet i karriereveiledning.

Prosjektet har utforsket hvordan bruk av nye teknologier kan bidra til å kommunisere mer effektivt med unge NAV-brukere, samt å tilrettelegge for engasjerende og trygge opplevelser av arbeidslivet.

Spill og teknologi er en stor del av hverdagen til mange unge, og mulighetene ny teknologi bringer med seg kan være en kostnadseffektiv måte å tilby arbeidstrening eller intervjutrening. Tre teknologier har vært særlig sentrale for prosjektet: VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet), og 360-graders videoer. Mens VR brukes til å simulere steder og hendelser og reproduserer virkeligheten, for eksempel ved hjelp av VR-briller/headset, legger AR et nytt «lag» over den virkelige verden, for eksempel i form av hologrammer, tekst og bilder. 360-graders video refererer til videoer tatt opp med 360-graders kamera, og som gjør det mulig å se video rundt seg i 360 grader, for eksempel ved hjelp av VR-briller. Den overordnede problemstillingen for prosjektet har vært følgende: “Hvordan kan man bruke VR/AR-teknologi til å hjelpe unge jobbsøkere ut i jobb?” Evalueringen i prosjektet er basert på data fra spørreskjemaer, fokusgruppeintervjuer, individuelle intervjuer med NAV-brukere og NAV-ansatte, og observasjoner av brukernes observasjoner med apper og simuleringer utviklet i prosjektet.

Ifølge rapporten var både NAV-ansatte og NAV-brukere svært positive til konseptet med virtuelle praksisplasser, der muligheten for å bli kjent med en arbeidsplass, skaffe informasjon om yrker, og å opparbeide en følelse av mestring og trygghet blant jobbsøkere ble særlig fremhevet hos deltakerne. Imidlertid er det flere faktorer som er sentrale for at virtuelle praksisplasser skal fungere best mulig. Særlig er det viktig å ha en økt følelse av realisme og autentisitet. Forskerne anbefaler videre utforskning på grunnlag av disse erfaringene. 

Les hele rapporten Virtuell praksisplass