Tett oppfølging: Hvilken effekt har NAV-veiledere i videregående skole på fullføring og elevenes overgang til arbeidsmarkedet?

NIFU har gjennomført en effektanalyse av NAV-veileder i videregående skole.

NAV-veileder i videregående skole har vært en forsøksordning som gjennom tverrsektorielt samarbeid ønsket å øke andelen som fullfører videregående opplæring, og undersøke hvorvidt elever som slutter i større grad fanges opp av NAV eller kommer over i arbeid.

Resultatene viser at ordningen har blitt pilotert på en måte som gjør den utfordrende å evaluere på en troverdig måte. Det lite som tyder på at tilstedeværelsen av NAV-veileder påvirker utfallsmålene de har studert. Men det er usikkerhet knyttet til analysene som gjør at de ikke kan dra tydelige konklusjoner.

NIFU inkluderte også analyser av ordningen med sosialfaglig rådgiver på videregående skoler i Østfold, pga. likhetstrekk med ordningen med NAV-veileder. Disse startet opp betydelig tidligere, og de kunne følge flere årskull.

Resultatene tyder på at ordningen med sosialfaglig rådgiver i Østfold førte til at flere elever ble værende lengre i videregående opplæring, men at det ikke påvirket andelen som fullførte videregående opplæring i løpet av fem år.

Denne type tverrsektorielt samarbeid kan bidra positivt til at flere blir værende lengre i videregående opplæring, i det minste på kort sikt. Men resultatene fra Østfold er ikke nødvendigvis direkte overførbare til ordningen med NAV-veileder grunnet forskjeller i implementering.

Prosjektet har benyttet registerdata fra SSB.

 

Les hele rapporten.