Motiverende Intervju som metode for å fasilitere tilbakeføring til arbeid: en systematisk oversikt

Forskningsoppsummering av effekter av metoden Motiverende Intervju på arbeidsdeltakelse.

Motiverende Intervju (MI) blir betraktet som en egnet metode til å støtte personer som ikke er i arbeid, til å komme i jobb. Opplæring i MI er utbredt innen NAV, men så langt mangler solid, forskningsbasert kunnskap om metodens effekter på arbeidsdeltakelse. Nå har Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet utarbeidet en systematisk oversikt over forskning på metodens effekt på arbeidsdeltakelse, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kan muligens ha effekt, men for lite dokumentasjon

Ifølge denne forskningsoppsummeringen finnes det lite dokumentasjon på effekten av MI som en metode for å fasilitere tillbakeføring til arbeid. Kun fem kontrollerte studier oppfylte inklusjonskriteriene. I alle disse fem studiene var målgruppen for tiltaket personer med alvorlige, langvarige tilstander som psykiske lidelser, uførhet og rusproblematikk. Motiverende intervju ble i samtlige studier benyttet som en del av et sammensatt tiltak, og sammenlignet med en del av tiltaket, et annet tiltak eller ingen tiltak. Studiene var så ulike at resultatene ikke kunne slås sammen.

Konklusjonen er at Motiverende Intervju muligens kan være en effektiv metode for å støtte tilbakeføring til arbeid, men det er nødvendig med flere studier for å få bekreftet dette potensialet. Ifølge oppsummeringen bør fremtidige studier også evaluere effekten av MI for målgrupper med mindre alvorlige plager.

Les hele rapporten Systematic review: Motivational Interviewing as a Method to facilitate Return to work

Rapporten er på engelsk, men har norsk sammendrag.