På oppdrag fra NAV har SINTEF gjennomført en undersøkelse av årsakene til at brukere klager på NAVs vedtak, og til at vedtak omgjøres. De har også sett nærmere på hva NAV kan gjøre for å forbedre kvaliteten i saksbehandlingen. NAV fatter rundt 4 millioner vedtak om økonomiske ytelser årlig. I fjor fikk NAV Forvaltning inn 54 000 klager på vedtakene, og av disse ble 22 800 vedtak omgjort.

Rapporten er basert på bred datainnsamling, både kvantitativ og kvalitativ. Forskerne har gått gjennom tidligere forskning, kvalitetsrapporter og analyser, i tillegg til å analysere saksstatistikk fra NAV og Trygderetten. Andre datakilder er en elektronisk kartleggingsundersøkelse og intervjuer med ansatte i NAV Forvaltning, NAV Klageinstans og Trygderetten.

En sentral konklusjon i rapporten er at NAV bør jobbe enda mer systematisk med å hente inn nødvendig dokumentasjon før de fatter vedtak. Videre understreker forskerne at gode og individuelt begrunnede vedtaksbrev er nødvendig for å forebygge klager. Gode mangelbrev og god dialog med NAV setter brukerne i stand til å oppfylle sin opplysningsplikt, noe som igjen letter NAVs plikt til å utrede sakene.

 Les hele SINTEF-rapporten «Omgjøring av vedtak i NAV og trygderetten – omfang og årsaker» (pdf)