Utlevering av individdata til forskning og dispensasjon fra taushetsplikten

  • personen som har krav på taushet samtykker - Du kan be oss om å vurdere samtykkeskjemaet før du starter å innhente samtykkene, slik at samtykkene fyller vilkårene som gyldig grunnlag for å utlevere opplysninger.
  • utleveringen av opplysningene skjer i statistisk form.
  • opplysningene gis i anonymisert form ved å utelate individualiserende kjennetegn.  Se også begrepsavklaringen nedenfor. 
  • opplysningene ikke inneholder individdata eller virksomhetsdata som er underlagt lovbestemt taushetsplikt
  • prosjektbeskrivelse
  • variabelliste
  • personvernkonsekvensvurdering (DPIA) 
  • eventuelle godkjenninger og dispensasjoner som er gitt fra andre forvaltningsorganer eller Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)