Det er blant konklusjonene i en ny NAV-analyse. I analysen undersøker de hvordan sannsynligheten for overgang til jobb, helserelaterte ytelser og andre NAV-ytelser endres gjennom ledighetsperioden for arbeidsledige innvandrere sammenliknet med norskfødte.

Analysen deler innvandrerne i to grupper; de som er født i lavinntektsland og de som er født i høyinntektsland. Videre sammenliknes innvandrere med registrerte arbeidsledige norskfødte med samme rettigheter til dagpenger. 

– Vi ser blant annet at arbeidsledige som kommer fra lavinntektsland og som står uten rett til dagpenger, har lavest sannsynlighet for overgang til arbeid. Denne gruppen har også lavere sannsynlighet for overgang til helserelaterte ytelser og høyere sannsynlighet for overgang til andre NAV-ytelser, sier forsker Therese Dokken i NAV, som er en av artikkelforfatterne. 

Bakgrunnskjennetegn påvirker

Bildet endrer seg derimot hvis man kontrollerer for forskjeller i bakgrunnskjennetegn mellom norskfødte og innvandrergruppene, som blant annet alder og inntekt før de ble ledige. Kontrollert for dette har innvandrere fra lavinntektsland uten rett til dagpenger høyere sannsynlighet for overgang til arbeid enn norskfødte med samme rettigheter. 

– De første månedene i en ledighetsperiode går sannsynligheten for overgang til arbeid ned for alle grupper. Utover i ledighetsperiode ser vi derimot at sannsynligheten øker for innvandrere fra lavinntektsland, mens den fortsetter å falle for norskfødte. For de med rett til dagpenger likner innvandrere og norskfødte mye, og det er kun små forskjeller med hensyn til hvilke overganger de gjør, og på hvilket tidspunkt dette skjer i ledighetsperioden, understreker Dokken.

Motivasjon og kompetanseheving

Artikkelforfatterne mener dette kan være et tegn på at denne gruppen er spesielt motivert for å få jobb, eller at denne gruppen har større nytte av hjelpen de får fra NAV.

– Det kan være slik at den negative effekten av varighet, både på motivasjon og arbeidsrelevant kompetanse, motvirkes av mer og mer press på å søke jobber, søknadshjelp eller motivasjon fra NAV-veiledere. Kurs og kompetanseheving kan også spille en rolle. Det kan selvsagt også være slik at de norskfødte som registrerer seg arbeidsledige gjør det av andre årsaker enn innvandrere, legger Dokken til.

Overgang til jobb er den vanligste overgangen for alle arbeidsledige med rett til dagpenger, både for de med rett til dagpenger i 12 og 24 måneder. For arbeidsledige innvandrere fra lavinntektsland uten rett til dagpenger er overgang til andre NAV-ytelser tilnærmet like sannsynlig som overgang til jobb i hele perioden. 

Analysen viser også at norskfødte, både de med og uten 12 måneders dagpengerettigheter, har langt høyere sannsynlighet for overgang til helserelaterte NAV-ytelser enn begge innvandrergruppene.