Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring

Fakta

  • Nedre aldersgrense på 25 år for grunnskole, videregående opplæring og fagskoleutdanning og 30 år for høyere utdanning.  
  • Retten forbeholdes helt ledige og helt permitterte (dette gjelder ikke for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, for deltakelse i introduksjonsprogram og for deltakelse i arbeidsmarkedstiltak).  
  • Krav om å være reell arbeidssøker.  
  • Må ha vært arbeidssøker i minst tre måneder (gjelder ikke dersom man ikke har fullført og bestått grunnskole eller videregående opplæring).
  • Utdanningen må godkjennes av NAV på forhånd
  • Krav om redusert studieprogresjon for utdanning på høgskole og universitet