Femdobling i bruk av pleiepenger for nærstående i livets sluttfase

Antall yrkesaktive som mottar pleiepenger for å pleie nærstående i livets sluttfase har økt kraftig fra 2000 til 2018, først og fremst etter at ordningen ble utvidet fra 20 til 60 dager i 2010. Men kun et fåtall bruker over 20 dager. 

Hvert år dør i overkant av 35 000 personer på pleieinstitusjoner eller sykehus i Norge, mens 5000-6000 personer dør i eget hjem. Det er pasienter i denne siste gruppen som kan ha nytte av ordningen med pleiepenger for pleie av nærstående i livets sluttfase. Ordningen ble etablert i 1990. Lenge kunne pleieyterne motta pleiepenger i maksimum 20 dager, men i 2010 ble ordningen utvidet til 60 dager. Årsaken var at det kan være vanskelig vite på forhånd hva som er «sluttfasen». 

Seksdobling fra 2000 til 2016

En ny undersøkelse fra NAV har undersøkt bruken av pleiepenger for pleie av nære pårørende. Den viser at på begynnelsen av 2000-tallet var det bare 200 pleieytere i året som benyttet seg av ordningen. Toppunktet ble nådd i 2016, og siden da har over 1 200 pleieytere mottatt pleiepenger årlig. De siste tre årene har antallet pasienter vært på omkring 1000 per år. 

– Noe av årsaken til den kraftige økningen kan være at ordningen ble utvidet på ny i 2013 ved at personer også utenom den nære familien kan ha rett til pleiepenger. Den største økningen kom imidlertid de første årene etter at ordningen ble utvidet fra 20 til 60 dager i 2010, sier Ingunn Helde, seniorrådgiver  i NAV.

Kortere pleiepengeperioder

Få pleieytere har lange pleiepengeperioder. Det har tvert imot vært en reduksjon i andelen med mange pleiepengedager, og flere pleieytere med korte pleiepengeperioder. Nesten 80 prosent brukte 10 dager eller mindre i 2018, 12 prosent brukte over 20 dager, og bare 2 prosent brukte hele perioden på 60 dager. 

Det kan være flere personer som pleier samme pasient. Gjennomsnittlig antall pleiepengedager per pasient lå på 17 dager i 2018. 

Flest kvinner som er pleieytere

Kvinneandelen blant pleieyterne er på omlag 70 prosent. De fleste er 30-49-år, gifte, med lave eller moderate inntekter og jobb i helse- og sosialsektoren. Mennene som benytter ordningen har imidlertid ofte like mange eller litt flere pleiepengedager enn kvinnene. Hele 60 prosent av pleieyterne pleier egne foreldre.

Høyt sykefravær

Mange pårørende får egne helseproblemer både i forkant og i etterkant av et dødsfall. Sykefraværet for pleieyterne er svært høyt i perioden rundt dødsfallet, og særlig i de eldste aldersgruppene..

Fylkesvise forskjeller

Til tross for at det er Hedmark og Oppland som har den eldste befolkningen her i landet, er det vestlandsfylkene som benytter pleiepengeordningen oftest (36 prosent av pasientene). Sett i forhold til befolkningen benyttes ordningen minst i Oslo, Oppland og Østfold.

Foreslår ny utvidelse av ordningen

Man kan bare motta pleiepenger når pasienten pleies hjemme. I en utredning fra 2017 foreslår Palliasjonsutvalget at det bør åpnes for at man kan motta pleiepenger ved korte akutte innleggelser i institusjon. En slik utvidelse vil trolig medføre at flere pleieytere benytter flere dager enn ved dagens regelverk.

Les artikkelen Når flere skal bo hjemme lengre