Ett år med korona: Over en halv million nordmenn mottok ledighetstrygd på ett år

  • Lengre periode: Den maksimale dagpengeperioden er utvidet slik at ingen mister dagpengerettighetene før oktober 2021. Uten denne retten ville 2 400 personer mistet retten til dagpenger hver måned framover. Mange av disse ville gått over på andre NAV-ytelser.
  • Omfatter flere: Dagpengeordningen ble utvidet til også å omfatte personer med inntekt mellom 0,75 og 1,5 G. Dette er en gruppe som vanligvis har stor overgang til arbeidsavklaringspenger (AAP) når de blir arbeidsledige eller søker om sosialhjelp. 
  • Høyere utbetaling: Kompensasjonsgraden til dagpengemottakere ble økt fra 62 til 80 prosent av tidligere inntekt for de som tjener under 3G. Til sammenlikning er kompensasjonsgraden for AAP 66 prosent.
  • Alderspensjon: Det har ikke vært noen stor økning i antall mottakere av alderspensjon under koronakrisen, men langvarig nedgangskonjunktur kan gi økt uttak i tiden fremover.
  • Tiltaksplasser fra NAV: I 2020 ble det bevilget penger til om lag 56 000 tiltaksplasser til personer som står uten arbeid. For 2021 har regjeringen økt bevilgningen til å dekke om lag 63 000 tiltaksplasser. Flere tiltaksplasser vil bidra til nedgangen i antallet ledige i 2021.
  • Omsorgspenger: Langt flere enn normalt har brukt omsorgspenger gjennom koronaåret. Yrkesaktive benytter ordningen i forbindelse med at barn må i karantene og at barnehager og skoler må stenge.