– Vi vet en del om hvilke faktorer som bidrar til forskjeller i sykefravær mellom ulike grupper, men forskningen klarer ikke å forklare alle forskjeller som vi kan observere, og her kan holdninger spille en rolle, sier kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt.

Han peker på at det særlig er nærhet til den gitte livssituasjonen som påvirker holdningene: 

– Eldre, for eksempel, har en mer restriktiv holdning enn yngre til når det er greit å sykemelde seg, men de er mer tilbøyelige til å akseptere sykefravær når man er trøtt og sliten. Det skyldes trolig at de kjenner seg igjen i dette. De som har barn inntil 12 år har en mer aksepterende holdning til sykmelding av familierelaterte årsaker, som når «sykt barn-dagene» er brukt opp og ved omsorg for andre familiemedlemmer. Og personer som er i god form og har få helseproblemer har en mer restriktiv holdning til når det er greit å sykemelde seg enn de som har dårligere helse. 

Aksept for fravær ved store livshendelser

Ifølge analysen er kvinner gjennomgående mindre strenge enn menn i synet på sykefravær, og de aksepterer oftere lengre sykmeldinger. Det er imidlertid ingen kjønnsforskjeller i holdning til mottak av uberettiget trygd. Andre faktorer som har betydning for holdningene er utdanningsnivå, arbeidssituasjon og familiesituasjon.  

– Det er uenighet, ikke bare om hvilke situasjoner som kvalifiserer til fravær, men også om hvor lenge det er greit med sykmelding. Et flertall aksepterer likevel kortere sykmeldinger i forbindelse med store livshendelser som samlivsbrudd eller dødsfall. Stor aksept for sykefravær knyttet til sosiale årsaker betyr at folks rettsoppfatning ligger nærmere det som trolig i flere tilfeller er praksis – bruk av sykmeldinger av sosiale årsaker – enn det som står i folketrygdloven; at sosiale problemer ikke gir rett til sykepenger, sier Åsholt. 

Sier ikke noe om faktisk atferd

Han presiserer at NAV-analysen ikke dokumenterer sammenheng mellom holdninger til sykefravær og faktisk atferd: 

– Selv om folk sier at de synes det er greit at man sykmelder seg av gitte årsaker, betyr ikke det nødvendigvis at de selv vil gjøre det. Analysen er likevel interessant, fordi den gir noen mulige forklaringer og sannsynlige årsaker til ulike holdninger til sykefravær i befolkningen. Analysen er basert på data fra befolkningsundersøkelsen Norsk Monitor, gjennomført av Ipsos. Undersøkelsen kartlegger nordmenns verdier, holdninger og atferd, og har blitt gjennomført annethvert år siden 1985 med rundt 3000 spørsmål til et representativt utvalg av befolkningen.