Av Anne-Cathrine Grambo og Sigrid Myklebø 

Artikkelen bygger på resultater fra to spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis AFP-mottakere og sysselsatte, som ble gjennomført av Arbeids- og velferdsdirektoratet høsten 2007. Problemstillingen dreier seg om hvordan de økonomiske insentivene i den nye pensjonsreformen vil påvirke pensjoneringsatferden, og om de vil føre til økt arbeidsinnsats og senere avgangsalder slik hensikten er. Insentivene som omtales er fleksibel pensjonsalder, levealderjustering og mulighet for å arbeide ubegrenset uten å få avkorting i pensjonen.