For å lese årsoppgaven på Ditt NAV, må du logge deg inn med ID med sikkerhetsnivå 4 tilsvarende Bank ID. Har du digital postkasse, vil den også bli sendt dit.

Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller aldri har registrert deg på en offentlig nettside, vil du få årsoppgaven i posten som tidligere.

Hvis du er en pårørende som ønsker utskrift av årsoppgaven til den du representerer, må du ha fullmakt for å få opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Hva inneholder årsoppgaven

Årsoppgaven fra NAV inneholder alle rapporteringspliktige utbetalinger og trekk som NAV har rapportert til Skatteetaten for inntektsåret 2019. NAV har rapporteringsplikt selv om utbetalingen ikke er skattepliktig. Unntak her er kompensasjonstillegg AFP og utbetaling av yrkesskadeerstatning (menerstatning) som ikke er rapporteringspliktige utbetalinger. Du finner mer informasjon om rapportering til Skatteetaten på skatteetaten.no 

Til orientering har skatteetaten har i år gjort noen endringer på utsendelsen og formen på skattemeldingen. Les om endringene i skattemeldingen.

Stemmer ikke årsoppgaven med det du har fått utbetalt?

Det er viktig at du raskt tar kontakt med NAV slik at vi kan korrigere eventuelle feil.

Du kan logge deg inn på Din pensjon og sammenligne beløpene som er utbetalt i 2019 for pensjon og uføretrygd med årsoppgaven. For øvrige utbetalinger kan du logge deg inn på Ditt NAV og sammenligne beløpene som er utbetalt i 2019.

Er beløpet fra NAV riktig i årsoppgaven, men beskrivelsen på ytelsen feil?

NAV rapporterer til utbetalinger og trekk i henhold til skatteetatens regel og kodeverk, og noen ytelser rapporteres under samme beskrivelse, dette gjelder:

Ytelse – beskrivelse

Rapporteres med beskrivelse

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger og pleiepenger til selvstendig næringsdrivende

Sykepenger

Sykepenger og feriepenger av sykepenger til arbeidstaker

Sykepenger

Foreldrepenger til arbeidstaker

Foreldrepenger

Svangerskapspenger til arbeidstaker

Svangerskapspenger

Tiltakspenger

Tilleggsstønad

Du kan logge deg inn på Ditt NAV og sende oss en melding om hva du mener er feil, eller du kan kontakte oss på telefon.

Har du mottatt en korrigert årsoppgave?

Hvis du mottar en korrigert årsoppgave fra NAV, betyr dette at den forrige versjon inneholdt feil informasjon om for eksempel pensjonsgrad, periode, beløp eller beskrivelse. NAV har rapportert endringene til Skatteetaten.

Er du pårørende til avdød og har ikke mottatt årsoppgaven?

Pårørende til personer som døde i 2019 som ikke har mottatt årsoppgave, må sende inn kopi av skifteattest og eventuelle fullmakter for at vi skal kunne sende kopi av oppgaven til rette mottaker.

Send kopi av skifteattest og eventuelle fullmakter til NAV Økonomi pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO.