Sammenlignet med 3. kvartal økte det legemeldte fraværet med 1,3 prosent, mens det egenmeldte gikk ned med 3,1 prosent. Det totale sykefraværet er dermed på samme nivå som forrige kvartal. 

– Nivået på det totale sykefraværet har vært stabilt de siste fem årene. Hvis vi bare ser på det legemeldte sykefraværet og sammenligner med samme kvartal i fjor, har det blant annet vært en økning i offentlig sektor og i kvinners sykefravær, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Det er store sesongvariasjoner i sykefraværet. Tallene under er ikke justerte for dette, isteden sammenligner vi utviklingen med tall fra samme kvartal året før.

Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent i 4. kvartal 2017. Dette er en økning på 2,5 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2016. 

Økning blant kvinner

Kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn, og forskjellene øker. Sykefraværet for kvinner er 7,2 prosent og for menn 4,1 prosent. Sammenlikner vi med 4. kvartal 2016 har sykefraværet økt med 4 prosent for kvinner og 0,8 prosent for menn. Det er kvinner i aldersgruppen 35-39 år som har den høyeste veksten i sykefraværet. For menn gikk sykefraværet noe ned i aldersgruppene 40-44 år og 55-59 år.

2017_4kvartal_Sykefravær

Last ned infografikken i full størrelse (png-format).

Økt sykefravær i offentlig sektor

Den største økningen i sykefraværet er i statlig sektor. Her har sykefraværet økt med 5,7 prosent på ett år. Det var ansatte i offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring, elektrisitet-, vann og renovasjon, samt helse og sosial som hadde den største veksten i sykefraværet. Det er fremdeles helse og sosiale tjenester som har det høyeste sykefraværet med 8,0 prosent.

Sykefraværet i kommunal forvaltning økte med 3,7 prosent, mens økningen i privat sektor var på 1,3 prosent.

I privat sektor var det overnatting- og serveringsvirksomheter som hadde den største veksten i sykefraværet med 4,9 prosent.

Næringene med størst nedgang i sykefraværet var informasjon og kommunikasjon (-4,9 %) og finansiering og forsikringstjenester (-3,1 %) og bergverksdrift og utvinning (-1,4 %).

Sykefraværet øker mest i Vest-Agder

Sykefraværet har økt i nesten alle fylker. Størst var veksten i Vest-Agder, der sykefraværet gikk opp til 5,7 prosent i 4. kvartal i år. Det er en økning på 5,9 prosent fra samme periode i fjor. Sykefraværet økte mer for kvinner enn for menn, og økningen var spesielt høy i undervisning og helse og sosiale tjenester i fylket.

To fylker hadde nedgang i sykefraværet. I Sør-Trøndelag sank sykefraværet med 1,1 prosent og i Hordaland med 0,3 prosent.

Finnmark har det høyeste sykefraværet med 6,4 prosent og Oslo har det laveste sykefraværet med 4,5 prosent.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.