Svak økning i sykefraværet

Fakta

  • Fra og med 4. kvartal 2018 er tallgrunnlaget for både for det legemeldte og egenmeldte fraværet endret, ettersom SSB og NAV ikke lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av ferie.
  • Endringen innebærer at sykefraværsprosenten blir lavere.
  • Alle tidsseriene er korrigert tilbake i tid.