Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2019 var 5,0 prosent, og det egenmeldte var 0,9 prosent. 

Sammenlignet med 4. kvartal i fjor økte det legemeldte fraværet med 0,6 prosent og det egenmeldte med 4,3 prosent. Til sammen blir dette en økning på 1,1 prosent, som tilsvarer en vekst på 0,1 prosentpoeng.

Tallene er korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager, slik at sykefraværet kan sammenlignes med forutgående kvartaler.

– Selv om sykefraværet har økt litt fra forrige kvartal, er sykefraværet stabilt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før og er ikke sesongjustert.

Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent i 1. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en nedgang på 1,4 prosent. Sykefraværet gikk ned med 3,3 prosent for menn og var stabilt for kvinner. Det legemeldte sykefraværet er 7,2 prosent for kvinner og 4,0 prosent for menn.

Variasjoner mellom fylkene

Det legemeldte sykefraværet er lavest i Oslo (4,5 %) og Rogaland (4,8 %). Fylkene med det høyeste sykefraværet er Nordland (6,4 %) og Finnmark (6,3 %).

De fleste fylker hadde en reduksjon i sykefraværet. Vest-Agder hadde den største nedgangen (- 5 %). I Vestfold falt sykefraværet med 4,6 prosent og i Oppland og Rogaland gikk det ned med 3,6 prosent.

Det legemeldte sykefraværet gikk opp i noen fylker. Sykefraværet gikk mest opp i Sogn og Fjordane (6,2 %), deretter fulgte Finnmark (4,8 %) og Nordland med en økning på (4,0 %).

Nedgang i varigheten, men store forskjeller

Gjennomsnittlig varighet på sykefraværstilfellene gikk ned med 3 dager sammenlignet med 1. kvartal i 2017. Mye av nedgangen skyldes at mange korte influensatilfeller vinteren 2018 dro gjennomsnittet ned.

Det er opptil 18 dagers forskjell mellom fylkene når det gjelder gjennomsnittlig varighet på det legemeldte sykefraværet. Oslo har den korteste gjennomsnittlige varigheten (28 dager), deretter følger Akershus (31 dager) og Rogaland og Hordaland med (32 dager).

Nordland har den lengste varigheten (46 dager. Deretter følger Vest-Agder (45 dager) og Aust-Agder (43 dager).

Kort influensasesong førte til kraftig nedgang i luftveislidelser

Influensasesongen vinteren 2018/19 var kortere enn tidligere. Dette førte til at antall tapte dagsverk knyttet til luftveislidelser falt fra 800 000 i 1. kvartal 2018 til 645 000 i 1. kvartal 2019. Det er en nedgang på omtrent 20 prosent.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.