Det sesongjusterte legemelde fråværet er 5,0 prosent, og det eigenmelde er 0,9 prosent. Samanlikna med andre kvartal 2019 var det ein svak auke i det eigenmelde sjukefråværet (+ 1 %), og det legemelde gjekk litt ned (- 0,2 %). Samla sett var endringa på - 0,1 prosent. Det totale sjukefråværet var stabilt for både menn (4,5 %) og kvinner (7,5 %).

Tala er korrigerte for sesongvariasjonar som er ei følgje av blant anna influensa og flyttbare helgedagar, slik at sjukefråværet kan samanliknast med føregåande kvartal.

– Sjukefråværet er stabilt samanlikna med førre kvartal, men dersom vi ser eitt år tilbake i tid, har det vore ein liten auke i det legemelde sjukefråværet blant kvinner, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Heretter omtaler vi berre det legemelde sjukefråværet. Tala under er samanlikna med same kvartal året før.

Det legemelde sjukefråværet var 4,3 prosent i tredje kvartal 2019. Samanlikna med same kvartal i fjor er det ein liten auke (+ 2,0 %). 

Auka sjukefråvær blant kvinner

Sjukefråværet auka med 2,5 prosent for kvinner og med 1,3 prosent for menn. Sjukefråværet blant kvinner auka mest blant dei aller yngste og dei mellom 35 og 39 år (+ 4,1 %). Blant menn auka sjukefråværet mest i alderen 20-29 år (+ 2,7 %). Kvinner har framleis eit vesentleg høgare sjukefråvær enn menn. I 3. kvartal 2019 var sjukefråværet 5,5 prosent for kvinner og 3,3 prosent for menn.

Auka sjukefråvær i undervisning

Den største auken i sjukefråværet var i undervisning. Her har sjukefråværet auka med 4,8 prosent på eitt år. Tilsette i overnattings- og serveringsverksemd (+ 4,5 prosent), finansiering og forsikringsverksemd (+ 3,4 %) og varehandel (+ 3,3 %) hadde også stor vekst i sjukefråværet.

Helse- og sosialtenester har framleis det høgaste sjukefråværet, med 6,1 prosent. Denne næringa hadde ein vekst i det legemelde sjukefråværet (+ 2,7 %) samanlikna med tredje kvartal i fjor. Næringa med størst nedgang var bergverksdrift og utvinning (- 8,1 %).

Størst auke i Finnmark

Finnmark hadde den største auken i det legemelde sjukefråværet (+ 6,7 %). Deretter følgde Sogn og Fjordane (+ 5,8 %) og Nordland (+ 5,7 %). To fylke hadde ein liten nedgang i sjukefråværet: Østfold (- 0,8 %) og Rogaland (- 0,4 %).

Oslo har framleis det lågaste legemelde sjukefråværet blant fylka, med 3,6 prosent i tredje kvartal 2019. Nordland har det høgaste sjukefråværet på 5,1 prosent.

For meir informasjon kontakt pressevakta hos NAV på telefon 40 00 31 44.

Sjå de nye sjukefråværstala og sjukefråværsnotatet. For egenmeld fråvær, sjå SSBs nettsider om sjukefråvær