Sjukefråværet er stabilt

Fakta

  • Frå og med 4. kvartal 2018 er talgrunnlaget for både for det legemelde og eigenmelde fråværet endra, ettersom SSB og NAV ikkje lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av ferie.
  • Endringa inneber at sjukefråværsprosenten blir lågare.
  • Alle tidsseriane er korrigert tilbake i tid.