Nedgangen i antall arbeidsledige var mindre i juni enn i mai, men omfatter de fleste fylker og yrkesgrupper.

– Hittil i år har antallet helt ledige gått ned med nesten 5 000 personer, og det er i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ifølge sesongjusterte tall var 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige i juni, det samme som i mai. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten. 

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I juni var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Det er nesten 300 færre enn i starten av 2016, da vi hadde en topp på grunn av nedgangskonjunkturen.

Nedgang i alle fylker

I løpet av første halvår har antall ledige gått ned i alle fylkene, ifølge sesongjusterte tall. Rogaland, Aust-Agder og Troms er fylkene der den prosentvise nedgangen har vært størst.

Nedgang i de fleste yrkesgruppene

Det siste halvåret er det ingeniør- og ikt-fag, fulgt av bygg og anlegg samt industriarbeid som har hatt den største nedgangen i arbeidsledigheten. De andre yrkesgruppene har også hatt en nedgang, med unntak av akademiske yrker, der ledigheten har vært stabil.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

Kilde: NAV

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall.

  Kilde: NAV

 Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet enn for et år siden

Ved utgangen av juni var det registrert 60 700 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10 700 sammenliknet med juni i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,6 prosent av arbeidsstyrken til 2,2 prosent. 52 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juni.

Til sammen var 76 100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 13 800 færre enn i juni i fjor, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i fjor.

Størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Antall helt ledige i juni var lavere enn i juni i fjor innen samtlige yrkesgrupper. Nedgangen var størst innen ingeniør- og ikt-fag (-34 %) og industriarbeid (-26 %).

Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport, med 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning, med 0,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,9 prosent.

Færre ledige i alle fylker

Arbeidsledigheten i juni var lavere i alle fylker sammenliknet med året før. Nedgangen var størst i Rogaland med 31 prosent, fulgt av Vest-Agder med 21 prosent.

Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i juni med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I juni ble det registrert 34 600 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen bygg og anlegg (5 400), helse, pleie og omsorg (5 200) samt ingeniør- og ikt-fag (3 700).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det sommeren 2017ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV har forbedret innhentingsmetodene. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

 

Hovedtall arbeidsmarkedet - juni 2018 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - juni 2018 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - juni 2018 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - juni 2018 (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside