I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. NAV estimerer at det er registrert omkring 3 600 flere helt ledige i desember 2018 enn det ville vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert).

Nedgang i ledigheten

Ifølge brudd- og sesongjusterte tall gikk både antall helt ledige og bruttoledigheten ned med 900 personer fra november til desember.

– Ledigheten har fortsatt å gå ned gjennom 2018, men saktere enn i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet i fylkene og yrkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har ligget relativt stabilt gjennom året, men gått ned fra 2,5 prosent av arbeidsstyrken i oktober til 2,4 prosent i november og desember, justert for sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned gjennom året fra henholdsvis 3,2 prosent i januar til 2,9 prosent i desember (tallene er justert for det ovennevnte bruddet).

Figur 1: Utviklingen i antall helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Brudd- og sesongjusterte tall

Kilde: NAV

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Brudd- og sesongjusterte tall

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Når vi justerer for bruddet i statistikken, estimerer NAV at antall helt ledige har gått ned med 5 400 sammenlignet med desember i fjor. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag, bygg og anlegg samt industriarbeid. Ser vi på geografiske forskjeller er det på Sør- og Vestlandet at ledigheten har gått mest ned.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av desember var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,9 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,8 prosent.

Østfold og Vestfold har høyest ledighet i landet

Østfold og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledighet i desember med henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I desember ble det registrert 22 800 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 100), ingeniør- og ikt-fag (3 400) samt bygg og anlegg (2 600).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes blant annet at innhentingsmetodene er forbedret, samt at NAV fra mars 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i stillingsmarkedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft alene. Basert på analyser av ulike typer stillinger anslår vi at statistikk for tilgang ledige stillinger igjen vil være sammenliknbar med året før fra tidlig i 2019.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - desember 2018 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - desember 2018 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - desember 2018 (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Arbeidsmarkedet nå - desember 2018 (pdf)