62 400 helt ledige i november

Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør en andel på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, lå på 78 400 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Enklere registrering gir brudd i statistikken

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. NAV estimerer at det er registrert omkring 2 500 flere helt ledige i november 2018 enn det ville vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert). 

– Registreringen er nå enklere og raskere for nye arbeidssøkere, men medfører at antall registrerte helt ledige har økt. Når vi justerer for effekten av den nye registreringsløsningen, har vi hatt en nedgang i ledigheten i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Færre helt ledige

Ifølge sesongjusterte tall ble det 800 flere helt ledige i november. Justert for det ovennevnte bruddet var det en nedgang på 900 helt ledige. 

Som prosent av arbeidsstyrken har andel helt ledige ligget relativt stabilt på mellom 2,3 og 2,4 prosent i 2018, og gjør det også etter bruddet i november.

 

Figur 1: Utviklingen i antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesongjusterte tall. Kilde: NAV

 

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall. Kilde: NAV 

 

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte. Endringene er sammenliknet med samme måned i fjor. 

Lavere ledighet enn for ett år siden

Selv om den nye registreringsløsningen drar opp antallet helt ledige med omlag 2 500 personer, lå ledigheten fortsatt på et lavere nivå ved utgangen av november enn for ett år siden. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid. Ser vi på geografisk variasjon er det i Agder og på Vestlandet at ledigheten har gått mest ned det siste året. 

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av november var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,8 prosent. 

Vestfold har høyest ledighet i landet

Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i november med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent. 

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I november ble det registrert 29 300 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 900), ingeniør- og ikt-fag (4 200) samt bygg og anlegg (3 100).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes blant annet at NAV har forbedret innhentingsmetodene, samt at NAV fra mars 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i stillingsmarkedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - november 2018 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - november 2018 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - november 2018 (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Fakta

Spesielle forhold

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før og gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken over registrerte arbeidssøkere. Det medfører at blir flere helt arbeidsledige i statistikken.

Fra juli 2018 har NAV sendt påminnelse på SMS til arbeidsledige om å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Denne endringen har bidratt til at det det er omlag 1,4 % flere helt ledige hver måned siden juli. For november 2018 utgjør dette 900 personer (ikke sesongjustert).

Det har også vært endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger i år. Man kan fra 2018 motta arbeidsavklaringspenger i inntil 6 måneder som arbeidsledig, mot tidligere 3 måneder. Fra våren 2018 har dette gitt en gradvis økende effekt på antall helt ledige. For november estimerer NAV effekten av regelverksendringen til å gi om lag 300 flere helt ledige (ikke sesongjustert). 

Se eget notat om brudd i statistikken –  november 2018 (pdf)

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om statistikken.