Overgangsstønad Satser gjelder fra 1. mai 2019.

Full overgangsstønad utgjør 18 723 kroner per måned og reduseres dersom arbeidsinntekten omregnet til årsinntekt er 49 929 kroner eller mer.

 

Stønad til skolepenger - enslig mor eller far Gjelder satser for skoleåret 2019/2020. Satser for stønad til skolepenger etter § 15-11 fjerde ledd og forskrift om stønad til enslig mor eller far § 7. Satsen reduseres ved utdanning på deltid.  

Videregående skole

27 276 kr

Høgskole/ universitet

65 362 kr

 

Stønad til barnetilsyn for de som er i arbeid  Satser gjelder fra 1. januar 2020.  

Gjelder stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid etter folketrygdloven § 15-10.

Antall barn

Kr per år

Kr per måned

Maksimalt beløp for ett barn

 48 636 kr

 4 053 kr

Maksimalt beløp for to barn

 63 468 kr

 5 289 kr

Maksimalt beløp for tre eller flere barn

 71 916 kr

 5 993 kr

 

Tilleggsstønader til enslig mor eller far Gjelder enslig mor eller far som gjennomfører godkjent utdanning, er registrert hos NAV som reell arbeidssøker eller som må flytte for å komme i arbeid. Se egen oversikt over satser - tilleggsstønader