Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Klageinstans Oslo og Akershus behandler klage- og ankesaker på områdene medlemskap, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, yrkesskade, yrkessykdom og krigspensjon. NAV Klageinstans Oslo og Akershus er også sekretariat for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Postadresse

Postboks 7028 St. Olavs plass , 0130 OSLO

Organisasjonsnummer

991078061

Kontornummer

4291