Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Klageinstans Midt-Norge behandler klage- og ankesaker på områdene uføretrygd, foreldrepenger, bilstønad og barnetrygd. I tillegg behandler vi klagesaker på områdene kontantstøtte og AA-register.

Postadresse

Postboks 2914 Torgarden , 7438 TRONDHEIM

Organisasjonsnummer

995847574

Kontornummer

4292