NAV Averøy - kontorinformasjon

Du finner informasjon om våre tjenester på nav.no.
Det lokale NAV- kontoret har begrenset innsyn i stønadsssaker som behandles av de ulike fagområdene ved NAV Arbeid og Ytelser. Du vil derfor få best veiledning ved å ringe NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. Gjelder det alderspensjon kan du ringe 55 5 33 34
Du kan også bruke chat eller «skriv til oss» på nav.no

https://www.nav.no/kontaktoss

ARBEIDSRETTET OPPFØLGING OG RÅD/VEILEDNING SOSIALE TJENESTER
Vi åpent for avtalte møter mellom kl. 09.00 - 15.00 hverdager. Om du har aktivitetsplan kan du avtale møte med veileder via denne.

På telefon 55 55 33 33 får du generell veiledning i saken din, søknader og regelverk. Om du trenger ekstra hjelp eller det er vanskelig å bruke nettløsningene,
kan du ringe på døra vår mellom kl 12.00-14.00 på hverdager. Du kan også bestille time hos oss.

SOSIALE TJENESTER I NAV
Du kan har rett på sosiale tjenester dersom du ikke har rett på ytelser etter folketrygdloven.
Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt tiltak rettet mot den som har særlig behov for individuelt tilpassede tiltak og oppfølging for å komme i arbeid.
Om du er motivert for å komme i arbeid og har utfordringer som ikke gir rett til ytelser etter folketrygdloven, kan du søke oss om kvalifiseringsprogram. Ved deltakelse i programmet vil du motta lønn i form av kvalifiseringsstønad. Du kan lese mer om kvalifiseringsprogrammet på nav.no

NAV har en egen linje for økonomi- og gjeldsrådgivning, tlf 55 55 33 39. Dersom du har behov for ytterligere veiledning kan NAV- kontoret bistå deg med økonomisk råd og veiledning.
Vi har også en egen gjeldsrådgiver med bred kompetanse og erfaring innen feltet. Dersom du på grunn av din økonomiske situasjon opplever at det er utfordrende å dekke utgifter som forventes i forbindelse med fritidsaktiviteter og lignende for barna dine, ber vi om at du tar kontakt med oss for råd og veiledning. Du kan også søke oss om støtte til dette.


Søknad om økonomisk sosialhjelp:

Vi anbefaler deg å bruke digital søknad om økonomisk sosialhjelp. For raskest mulig vurdering av søknaden din, er det viktig du legger ved den dokumentasjonen vi ber om. Du søker om økonomisk sosialhjelp på nav.no

Du kan også skrive søknad på papir, legge ved dokumentasjon og legge den i postkassa utenfor NAV- kontoret eller ved fremmøte.
Du kan ringe på døra i åpningstiden vår om du trenger hjelp, du kan da få veiledning til søknad om du trenger det.

HJELP I EN NØDSSITUASJON
Du kan søke digitalt også dersom det er behov for krisehjelp. For å være sikker på at vi fanger opp behovet ditt må du også ringe NAV kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.
Oppsøk oss i åpningstiden om du ikke har mulighet til å søke digitalt.
Du kan også oppsøke servicekontoret om det er akutt og NAV- kontoret er stengt.
Omsorg for barn prioriteres.