Flere med nedsatt arbeidsevne uten helseproblemer

Antall personer med nedsatt arbeidsevne som ikke mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt de siste årene, i følge en ny analyse fra NAV. Det er særlig unge og innvandrere som havner i denne kategorien. Gruppen vokser, og det er usikkert hvilken oppfølging en del av dem får.

– Når vi snakker om å øke sysselsettingen handler det ofte om arbeidsledige og personer som mottar helserelaterte ytelser. Den gruppen vi nå har sett på står trolig i en mellomstilling: Helseproblemene er ikke så store at de har rett til en helserelatert ytelse, så det må være andre utfordringer som gjør at de ikke kommer i jobb. Samtidig er dette en gruppe med mange unge, så de samfunnsøkonomiske gevinstene av å få flere av dem i arbeid vil være store, sier rådgiver Lars Sutterud i NAV.

I februar i 2018 var det 46 300 personer i gruppen. Av disse blir 21 000 personer stående registrert med nedsatt arbeidsevne i minst 6 måneder, uten å motta AAP, uføretrygd eller komme i arbeid. Flere menn og flere innvandrere har de siste årene havnet i denne kategorien.

Sammen med Johannes Sørbø har Sutterud begynt å undersøke denne gruppen som tidligere ikke har fått så mye oppmerksomhet. Deres analyse viser at over halvparten mottar andre ytelser enn AAP, er i kvalifiseringsprogram eller på andre tiltak. En stor andel, i alt 17 000, er likevel kun registrert med nedsatt arbeidsevne, uten ytelser. Gruppen som helhet har svak tilknytning til arbeidslivet, men personene har ikke så store helseproblem at de har krav på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

– Det kan da dreie seg om personer med sosiale problemer, rusproblemer, svake norskkunnskaper eller annet. Dette er altså en gruppe som trolig skiller seg litt ut fra andre brukergrupper hos NAV, og som kanskje har behov for en litt annen type oppfølging eller andre tiltak. Siden andelen innvandrere i gruppen er såpass stor, og økende, kan årsaken være at de mangler språkferdigheter eller grunnleggende utdanning. Men dette må vi altså undersøke nærmere, sier Sutterud.

Les hele artikkelen i Arbeid og velferd.