Gjennom regjeringa sin inkluderingsdugnad er målet at minst 5 prosent av dei nytilsatte i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en. NAV over heile landet kan yte støtte til statlege arbeidsgivarar i rekrutterings- og inkluderingsprosessen.

NAV region Bergen har ein særskilt satsing mot statlege verksemder i samband med inkluderingsdugnaden.

To dedikerte marknadskontaktar er knytta til satsinga: Ta kontakt med Berit Gimnes Kaurel tlf: 48 40 82 38 eller Tove Solberg tlf: 90 56 72 10.

Tilbod til statlege verksemder:

  • finne fram til kvalifiserte kandidatar i målgruppa i NAV sine register
  • avklare kandidatane sin motivasjon og oppmode aktuelle kandidatar til å søkje
  • eventuelt oversende CV-ar for aktuelle kandidatar til arbeidsgivar 
  • avklare eventuelle behov for tilrettelegging, kva verkemiddel som følgjer kandidaten, samt sikre vidare oppfølging frå NAV
  • vurdere samarbeid med arbeidsgivar om kvalifisering av kandidater som gjennom kvalifiseringsløp på sikt kan fylle kvalifikasjonskrava for ei statleg stilling.   

    NAV har fleire verkemiddel som verksemder kan ha nytte av. Aktuelle verkemidder hos NAV kan være: •    lønnstilskudd •    mentorordning •    inkluderingstilskudd •    ulike andre hjelpemidler

    Kva verkemiddel som bør nyttast, er avhengig av behovet til den enkelte kandidat. NAV gjer ein individuell vurdering i samråd med brukar og arbeidsgivar.