Talet på arbeidsledige i Vestland ligg stabilt

I desember er vel 12.300 personar registrerte som heilt ledige i Vestland. Dette er ein liten nedgang frå november. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,6 prosent. 

Talet på heilt ledige har gått ned med knapt 400 personar frå november til desember, viser tal frå NAV. 

– Vi står framleis i ein alvorleg situasjon der mange verksemder slit tungt, særleg i reiselivet. Det uroar oss at rundt halvparten av dei ledige har vore utan arbeid sidan i vår, og ein firedel heilt sidan før pandemien, seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. 

Ho er likevel positivt overraska over at talet på ledige har gått litt ned den siste månaden. 

– Vi følgjer utviklinga nøye og er spente på korleis det vil påverke arbeidsmarknaden at vaksineringa kjem tidlegare i gang enn ein først rekna med, seier ho.

Kvar tredje er permittert

Kring en tredel av dei som står utan jobb, er permitterte. I tillegg er mange delvis permitterte og delvis i jobb.

–  Desse har kortare veg tilbake i arbeid så snart samfunnet kan opne meir opp, til dømes i reiseliv, servering og transport. For den gruppa som ikkje ser for seg å kome tilbake i jobb på lang tid, kan det vere klokt å vurdere vidare utdanning eller ein annan bransje, seier Bogsnes. 

NAV har registrert nesten like mange utlyste stillingar no som i desember i fjor.

Reiseliv og transport har flest ledige med 2.344 personar. Deretter følgjer serviceyrke (1.480), industri (1.291) og butikk- og salsarbeid (1.285). I Vestland er det færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (151) og akademiske yrke (162).  

Under landsgjennomsnittet

I Bergen kommune er det no 6.980 heilt ledige, dobbelt så mange som i for eit år sidan. 

Utanfor Bergen finn vi den største auken i arbeidsløyse frå 2019 i Øygarden (+ 354 personar), Askøy (+ 284 personar) og Bjørnafjorden (+ 200 personar).

Det er høgast arbeidsløyse i kommunane Aurland (8 prosent), Eidfjord (6 prosent) og Ulvik (5,1 prosent). Solund (under 1 prosent), Fjaler og Modalen (begge 1 prosent) har lågast arbeidsløyse i Vestland.

Snittet for heile fylket ligg på 3,6 prosent, under landsgjennomsnittet på 3,8 prosent. 

Nøkkeltal for NAV Vestland (berre heilt ledige)

 

Desember 2020

Endring frå november 2020

Heilt ledige

12.317

- 395

I prosent av arbeidsstyrken

3,6 %

- 0,1 %

Langtids arbeidssøkarar

7.009

+ 1,5 %

Ledig ungdom under 25 år

1.634

- 11 %

Tilgang på ledige stillingar

2.642

- 3  %

(jamført desember 2019)

I Tableau kan du filtrere statistikken etter ulike kategoriar.

For kommentar til meldinga, kontakt: 

Anne Kverneland Bogsnes, direktør i NAV Vestland, mobil 905 21 059 

Ingunn Halvorsen, senior kommunikasjonsrådgjevar, mobil 970 89 209