Sjukefråværet i Vestland gjekk ned i første kvartal

  • Alder: Høgast fråvær i gruppa 60–69 år (7,2 prosent), og lågast i dei yngste aldersgruppene. Yngre arbeidstakarar har også ein større nedgang frå i fjor.
  • Kommunar: Høgast fråvær i Eidfjord (7,8 prosent) og Stryn (7,0 prosent).
  • Lågast fråvær i Aurland (3,5 prosent), Hyllestad og Årdal (begge 4,2 prosent).
  • Årsaker: Muskel- og skjelettplager er årsak til over 38 prosent av dei tapte dagsverka. Deretter kjem psykiske plager med 21 prosent. Luftvegsplager er nede på 6 prosent.
  • Det legemeldte sjukefråværet i Vestland er på nivå med snittet for heile landet.