Positiv nedgang for dei som har vore lenge ledige

I februar var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 600 personar i høve til februar i fjor.

I februar sank den sesongjusterte arbeidsløysa med nær 400 personar, samanlikna med januar. Tek vi med personar i arbeidsmarknadstiltak, er nedgangen på nær 100 personar.

NAV Hordaland og NAV Sogn og Fjordane slo seg saman til NAV Vestland frå nyttår, og har sidan gitt ut felles pressemelding om arbeidsmarknaden i dei to fylka.

I Hordaland er arbeidsløysa no på 2,7 prosent av arbeidsstyrken - ein nedgang på 671 personar i høve til i fjor, medan Sogn og Fjordane framleis har lågast arbeidsløyse i landet (1,8 %), til trass for ein liten auke på 74 personar. Tala som følgjer er tal for begge fylka samla.

Sprik i laget

Den positive trenden i marknaden held fram, og direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, er spesielt nøgd med å sjå at delen langtids-arbeidssøkarar går ned med heile 13 prosent denne månaden. Også førre månad var nedgangen stor for denne gruppa.

–Vi veit at risikoen for å falle ut av arbeidslivet permanent aukar dess lenger ein går ledig, og difor er det særskilt gledeleg å sjå at det er mange i denne gruppa som får ta del i oppgangen i marknaden, og finn vegen attende til arbeidslivet, seier Bogsnes.

I områda som var hardt råka av nedgangen innan oljerelatert verksemd, er det framleis sprik i laget. Stord har berre 1,9 prosent ledige, medan marknaden går tregare i Øygarden (3,8 %), Fjell (3,4 %) og Sund (3,1 %).

– Det er likevel positivt å sjå at Øygarden trass alt har ein solid nedgang i arbeidsløysa, samanlikna med i fjor (-19 %). Marknaden i vest er delvis prega av underleverandørar og vedlikehald, noko som kan forklare at det har teke lenger tid å kome i gong enn for dei områda som er meir direkte involvert i oljeutvinning, seier Bogsnes.

Stor nedgang på Osterøy

Det er flest ledige innan bygg og anlegg (1108), industriarbeid (1005) og butikk- og salsarbeid (994), medan det er færrast ledige innan akademiske yrke (129), blant leiarar (148), og innan jordbruk, skogbruk og fiske (193).

Størst nedgang i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi denne månaden på Osterøy (-52 personar) og på Stord (-51 personar). I Bergen kommune er det no 4365 ledige, som er 370 færre enn i fjor.

I februar er det høgast arbeidsløyse i Ulvik (4,3 %), Øygarden og Austrheim (3,8 %), medan Hornindal (mindre enn 1 prosent), Granvin (1 %), Vik og Gaular (begge 1,1 %) har færrast ledige i dei to fylka.

Arbeidsløysa i heile Noreg samla, er 2,5 prosent i februar.

Nøkkeltal for Vestland

 

Februar 2019

Endring frå februar 2018

Heilt ledige

8428

-597

I prosent av arbeidsstyrken

2,5 %

-7 %

Langtids arbeidssøkarar

3650

-13 %

Ledig ungdom under 25 år

1315

10 %

Tilgang på ledige stillingar

5179

7 %

I november 2018 opna NAV ein ny registreringsløysing for alle som registrerar seg som arbeidssøkarar på nav.no. Den nye løysinga gjer det både enklare og raskare å registrere seg som arbeidssøkar, og inneber mellom anna at arbeidssøkarane kjem raskare inn i statistikken. Endringa fører til eit brot i statistikken slik at tala ikkje kan samanliknast med tidlegare periodar. Dei sesongjusterte tala justerte og kan difor  samanliknast med tidlegare periodar. 

For kommentar til meldinga, kontakt: 

Anne Kverneland Bogsnes, direktør i NAV Vestland, mobil 905 21 059

Birgitte B. Lygre, kommunikasjonsrådgjevar, mobil 90 50 70 96