Over 1.200 nye ledige i Vestland

Talet på heilt ledige i Vestland har auka med over 1.200 personar frå oktober til november. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,7 prosent.

Den gradvise nedgangen i arbeidssøkjarar som står utan jobb, fekk ein brå stopp då nye korona-tiltak blei sett i verk i starten av november. Dette viser tal frå NAV for november. 

Tre av fire nye arbeidssøkjarar er permitterte.

– Auken i arbeidsløysa syner at forholda på arbeidsmarkanden vil svinge i lang tid framover. No er det desto viktigare at dei som er heilt ledige og permitterte, tenkjer nøye gjennom kva som er lurt å gjere for å unngå langvarig utanforskap frå arbeidsmarknaden, seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. 

Auk kompetansen og utvid horisonten!

Den viktigaste bodskapen til Bogsnes er at dei heilt ledige og permitterte ikkje må gå passive.

– Det vil ta lang tid før arbeidsmarknaden er tilbake til «normalen». Eg vil oppmode ledige og permitterte til å bruke tida smart ved å skaffe ny kompetanse gjennom tiltak eller utdanning, og sjå etter mogelegheit for å bruke den kompetansen dei har i andre bransjar. Det er trass alt over 3.000 ledige stillingar i fylket, seier Bogsnes.

Det er flest ledige innan reiseliv og transport (2.471), serviceyrke (1.580) og butikk- og salsarbeid (1.303), medan det er færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (155), akademiske yrke (162) og undervisning (251).  

Over 800 fleire ledige i Bergen

– Reiselivsbransjen er hardast råka, det ser ein mellom anna svært godt i Bergen, der det er over 800 fleire ledige sidan førre månad. Mange ledige med bakgrunn frå reiseliv har kompetanse som kan være nyttig i andre bransjar. Den 7. desember vil dei få moglegheit til å vise seg fram når NAV region Bergen arrangerer ei stor digital jobbmesse. Vi oppmodar alle bedrifter med behov for folk til å ta kontakt med oss for å delta på messa. Mange av dei ledige som kjem på messa, har bakgrunn frå reiseliv, seier Bogsnes. 

Samanlikna med i fjor finn vi størst auke i arbeidsløysa utanfor Bergen i Øygarden (+409 personar), Askøy (+361) og på Stord (+184 personar). I Bergen kommune er det no 7.295 ledige, ein auke på 3.764 sidan november 2019. 

Det er høgast arbeidsløyse i kommunane Aurland (8,7 %), Eidfjord (5,4 %) og Ulvik (5,3 %), medan Modalen, Fjaler (begge under 1 %) og Solund 1,2 % har lågast arbeidsløyse i Vestland.

Snittet for heile fylket ligg på 3,7 prosent, som er lågare enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent. 

Sjå visualisering av tala her.

Nøkkeltal for NAV Vestland (kun heilt ledige)

 

November 2020

Endring frå oktober 2020

Heilt ledige

12.712

+ 1.235

I prosent av arbeidsstyrken

3,7%

 + 0,3 %

Langtids arbeidssøkarar

6.905

+ 0,5 %

Ledig ungdom under 25 år

1.836

+ 16%

Tilgang på ledige stillingar

3.299

- 5  %

(jamført november 2019)

For kommentar til meldinga, kontakt: 

Anne Kverneland Bogsnes, direktør i NAV Vestland, mobil 905 21 059 

Birgitte B. Lygre, senior kommunikasjonsrådgjevar, mobil 905 07 096