Mange permitterte tilbake i jobb i juli

Talet på permitterte i Vestland fylke er redusert med 4 390 personar frå juni.

– Dette er ein konsekvens av aukande aktivitet i fleire av bransjane som har vore hardast råka av korona-situasjonen. Samstundes er talet på heilt ledige er stabilt, med ein svak auke på 337 personar noko som ikkje er uvanleg i juli månad, seier fungerande direktør NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen.

I Vestland er arbeidsløysa no 4,7 prosent mot 4,6 prosent i juni.  På landsnivå er arbeidsløysa på 4,9 prosent.

– Samla sett ser vi same utvikinga i Vestland fylke som på landsnivå. På Vestlandet elles noterer Rogaland ei arbeidsløyse på 4,9 prosent og Møre og Romsdal 4,2 prosent.  Oslo ligg høgast med 6,7 prosent og i den andre enden finn vi Nordland med berre 3,2 prosent, fortel Hysing-Olsen.

Nedgang i alle bransjar

Som følge av at mange permitterte er tilbake i full jobb fall talet på delvis ledige kraftig frå 14 583 til 9 479 sidan juni. 

Som følge av at mange permitterte er tilbake i full jobb fall talet på på delvis ledige kraftig frå 14 583 til 9 479 sidan juni.

Dette gjeld innan alle bransjar, og som venta er det sterk nedgang innan butikkarbeid med -738 personar, reiseliv og transport -669 personar, men gledeleg også for industri og bygg og anlegg med høvesvis -533 og -397.

På landsnivå mellom fylka, er det store skilnader mellom kommunane i Vestland i arbeidsløyseprosent.  Bergen har framleis godt over halvparten av alle ledige i fylket, noko som utgjer 5,6 prosent av arbeidsstyrken, berre «slått» av Stord med 5,9 prosent.  I den andre enden er Gulen med 1,2 prosent og Vik med 1,4 prosent.  Heile 15 kommunar har 3 prosent eller lågare arbeidsløyse i Vestland.

Skarp konkurranse om jobbane

Stillingstilgangen i juli er opp med 7 prosent samanlikna med juli i fjor.  Det vart utlyst 2 719 stillingar. Flest innan butikk og salsarbeid (629), helse/pleie/omsorg (433) og bygg og anlegg (318). 

– Dette er godt nytt for alle dei som framleis er heilt eller delvis utan arbeid i fylket, men det er sjølvsagt skarp konkurranse om jobbane når så mange med erfaring og kompetanse er ledige, seier Hysing-Olsen.

Fleire langtidsledige

Talet på personar som har vore ledige over 26 veker utgjer no 4 963 personar, ein auke på 669 frå juni. Dette er ikkje uventa ettersom mange av dei som var ledige før krisa ikkje har kome i arbeid att og såleis blir det stadig fleire langtidsledige.

– Dette er ei utvikling som vi følgjer nøye og vil prioritere innsats på framover, seier Hysing-Olsen.

– Utsiktene framover er usikre.  Det vil ta tid å erstatte tap av arbeidsplassar som følgje konkursar og nedskjeringar, sjølv om konsekvensane av pandemien vonleg vert mindre utover hausten. Om det ikkje kjem alvorlege tilbakeslag ventar vi at stoda i fylket vil utvikle seg positivt fram mot årsskiftet. Vår beste spådom for neste år er at bruttoarbeidsløysa i gjennomsnitt, vil vere rundt en tredjedel av kva den har vore på det høgaste under koronakrisen og nesten tilbake til situasjonen før krisa mot slutten av 2021, avsluttar Hysing-Olsen.

 

Nøkkeltal for NAV Vestland

 

Juli 2020

Endring frå juni 2020

Heilt ledige

15.909

337

I prosent av arbeidsstyrken

4,7 %

 0,1 %

Langtids arbeidssøkarar

4.963

16 %

Ledig ungdom under 25 år

2.054

- 9,4 %

Tilgang på ledige stillingar

2.719

7  %

(endring frå juni i fjor)

 

Visualisering av tala.

For kommentar til meldinga, kontakt:

Bjarte Hysing-Olsen, fungerande direktør NAV Vestland, tlf: 48 24 73 18

Frode Henden, senior kommuikasjonsrådgjevar, tlf: 91 83 57 04