Historisk høg arbeidsløyse i Vestland

I Vestland var arbeidsløysa ved utgangen av mars på 10,2 prosent eller 34.274 personar.  Det er ein auke på 336 prosent frå same månad i fjor og utgjer 26.406 personar. 

Om lag 9 av 10 nye arbeidssøkarar i mars oppgjev permittering som årsak til at dei melder seg ledige hos NAV.

– Mange av dei ledige har eit arbeidsforhold å returnere til når denne krisa er over, men vi får òg signal frå marknaden om at mange ser dystert på situasjonen. For kvar veke som går med denne unntakstilstanden, vil fleire og fleire verksemder få utfordringar med å overleve, seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes.

– Vi førebur oss på at talet på ledige vil være høgt lenge etter at tiltaka rundt koronasituasjonen er oppheva, legg Bogsnes til. 

Auke i utlyste stillingar i industrien

Det er flest ledige innan butikk- og salsarbeid (5672), reiseliv og transport (5550) og serviceyrke (4218), medan det er færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (205), akademiske yrke (373) og undervisning (739).

Talet på ledige stillingar har gått ned med 17 % sidan mars i fjor. Innan industri er det derimot ein auke på 39 prosent.

– Ei årsak til dette kan være at ein del bedrifter har utanlandsk arbeidskraft som no sit i heimlandet, og på grunn av reiserestriksjonar ikkje har mogelegheit til å kome til Norge, seier Bogsnes.

Kommunar med mykje reiseliv og turisme hardt råka

Størst auke i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi i Øygarden (+ 1451 personer), Askøy (+1189 personer) og i Alver (+991 personer). I Bergen kommune er det no 18.032 ledige, ein auke på 13.884.

Det er høgast arbeidsløyse i kommunane Aurland (20,9 %), Hyllestad (19,2 %) og Ulvik (12,9 %) medan Tysnes (4,3 %), (Fjaler (4,6 %) og Masfjorden (4,7 %) har lågast arbeidsløyse i Vestland.

Arbeidsløysa i heile Noreg samla er på 10,7 prosent.

Klikk her for visualisering av hovudtala.

Klikk her for kart over utviklingen i mars bruttoledighet.
 

Nøkkeltal for NAV Vestland

 

Mars 2020

Endring frå mars 2019

Heilt ledige

34.274

26.406

I prosent av arbeidsstyrken

10,2 %

336 %

Langtids arbeidssøkarar

3696 

96

Ledig ungdom under 25 år

6631

5448

Tilgang på ledige stillingar

4946

- 17 %

For kommentar til meldinga, kontakt: 

Anne Kverneland Bogsnes, direktør i NAV Vestland, mobil 905 21 059
Frode Henden, senior kommunikasjonsrådgjevar, mobil 918 35 704
Birgitte B. Lygre, senior kommunikasjonsrådgjevar, mobil 90 50 70 96