Arbeidsløysa går ned, men nokre bekymringar

 
9 925
6 339
Grunna endringar i datakjelde har vi førebels ikkje samanliknbare tal for stillingar.