Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal representerte 758 528 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (36,5 %) og psykiske lidelser (21,4 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Akershus. Det høyeste sykefraværet hadde Hurdal og Eidsvoll med 5,7 prosent, etterfulgt av Nes med 5,5 prosent og Enebakk med 5,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,1 prosent og Asker med 3,3 prosent. 

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 5,3 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,1 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for begge kjønn. En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 6 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,5 prosent. Sammenlignet med 3. kvartal 2018 var det næringen bergverksdrift og utvinning som hadde den største økningen i sykefraværet.

Gradert sykefravær

Av de som var sykmeldte hadde 20,7 prosent en gradert sykmelding. Det var en marginal nedgang sammenlignet med 3. kvartal 2018. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.