Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal representerte 745 828 tapte dagsverk i Akershus. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (37,3 %) og psykiske lidelser (22,4 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet blant de ulike kommunene i Akershus. Det høyeste sykefraværet hadde Hurdal med 6,3 prosent, etterfulgt av kommunene Nes og Aurskog-Høland med 6,2 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,6 prosent og Asker med 3,7 prosent.

Høyest sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 6,2 prosent i Akershus. Menn hadde et sykefravær på 3,4 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning i sykefraværet for begge kjønn. En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på

7,1 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,5 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal 2018, var det næringen overnattings- og serveringsvirksomhet som hadde den største økningen i sykefraværet.

Gradert sykefravær

26,5 prosent av de sykmeldte i Akershus hadde en gradert sykmelding. Det var en økning sammenlignet med 2. kvartal 2018. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.