Norge er et land med god folkehelse og et velregulert og inkluderende arbeidsliv. Til tross for dette har vi et påfallende høyt sykefravær, sammenlignet med andre land. Dette inkluderer våre naboland som det er naturlig å sammenligne seg med. 

-    De fleste som blir sykemeldte kommer heldigvis raskt tilbake til jobb, men det er også en stor andel som går videre til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller tidlig alderspensjon. Dette koster mye, både for samfunnet og for den enkelte som faller ut av arbeidslivet, sier Torgunn Aaker, leder ved NAV Kongsberg.

NAV Vest-Viken har med dette som bakgrunn etablert et sykefraværsprogram, for å utvikle bedre metoder og samarbeidsformer knyttet til arbeidet med sykefravær.  Målet er å få til en betydelig reduksjon av både fravær og frafall fra arbeidslivet. Programmet er delt inn i flere underprosjekter, som tar for seg ulike innsatsområder for å nå dette målet.

Samarbeid mellom NAV-kontor

NAV Kongsberg og NAV Ringerike står sammen om et av prosjektene som har fått navnet «Differensiert oppfølging». 

-    Skal vi lykkes med å få flere i arbeid er vi avhengige av å bruke ressursene riktig. I sykefraværsoppfølgingen innebærer dette å finne de sakene der NAVs bistand kan ha en positiv effekt på sykefraværet, det vil si en differensiering av sykefraværsoppfølgingen, forteller leder for NAV Ringerike, Bente Jansen.

Sammen har de to NAV-kontorene utviklet en metode som er mer behovsstyrt enn den tradisjonelle oppfølgingen, og hvor utvalgte personer får tilbud om oppfølging fra NAV tidlig i sykefraværsløpet.

Tilbudet gis i første omgang til de som er sykemeldt på bakgrunn av lettere psykiske lidelser, moderate muskel og skjelettplager eller arbeidsrelaterte utfordringer. Det gis også til de som har gjentagende sykefravær. 

På Ringerike gis tilbudet via en digital melding, hvor den sykemeldte informeres om ulike muligheter og tiltak for sykemeldte, og hvor de blir spurt om de ønsker et tidlig møte med NAV. På NAV Kongsberg kalles alle aktuelle inn til samtale, for å raskt få kartlagt behovet til den enkelte og vurdere om det skal settes inn tiltak. Dette vil skje rundt uke 5 i sykefraværet.

Vil finne ut hva som gjør folk friske

Der den sykemeldte tillater det vil prosessen og resultatene av oppfølgingen registreres i et anonymisert skjema. Målet er å kunne sammenligne saker og finne fellesnevnere som sier noe om hva som bidrar til raskere friskmelding.  Lederne for de to NAV-kontorene forteller at de vil bruke denne kunnskapen til å videreutvikle gode metoder i oppfølgingen av sykemeldte, i håp om kunne bidra til ytterligere reduksjon av fraværet og mer deltakelse i arbeidslivet.