Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 410 558 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (37,0 %) og psykiske lidelser (21,6 %) at vi så den største andel tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Buskerud. Det høyeste sykefraværet var i Rollag med 7,3 prosent, Flesberg med 6,6 prosent og Krødsherad med 6,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Flå og Nore og Uvdal, der sykefraværet utgjorde 3,7 prosent.

Se tabell over sykefraværet i kommunene her

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 7,2 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,0 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i sykefraværet for både kvinner og menn. En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 8,0 prosent. Deretter fulgte forretningsmessig tjenesteyting med et sykefravær på 5,9 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 2017 var det næringene finansiering- og forsikringsvirksomhet og jordbruk, skogbruk og fiske som hadde den største økningen i sykefraværet.

Gradert sykefravær

Av de som var sykmeldte hadde 22,9 prosent en gradert sykmelding. Det var en marginal økning sammenlignet med 4. kvartal 2017. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.