Blant arbeidssøkerne var 23 973 personer registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 9,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt under landsgjennomsnittet som ligger på 9,6 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 25 098 personer, eller 9,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 13 272 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 63 431 helt ledige personer, noe som tilsvarer 10 prosent av arbeidsstyrken.

Beregninger viser at om lag 3 av 5 de helt ledige i Vest-Viken er permitterte, mens det samme gjelder om lag 3 av 4 av de delvis ledige. 

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier at det har vært en dramatisk økning i arbeidsledigheten i mars og de første ukene av april, men at det kan se ut til at vi kan ha passert ledighetstoppen.

- Selv om Norge litt etter litt åpner opp, og en del bedrifter som fysioterapeuter, skoler, barnehager og frisører etter hvert kommer i gang, er det imidlertid grunn til å tro at usikre økonomiske tider og lav oljepris kan gi lavere aktivitet i mange bransjer og fortsatt permitteringer og mulige oppsigelser, sier Speilberg. 

Sammenlignet med utgangen av mars er det nå 3 582 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 13 prosent. Nedgangen har vært størst den siste uken med 1 635 færre registrerte helt ledige sammenlignet med forrige uke. Bruttoledigheten har falt med 3 676 personer den siste måneden. 

Flere deltidsledige

Antallet delvis ledige har derimot fortsatt å øke. Ved utgangen av april var 13 272 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 5 220 personer (65 %) sammenlignet med mars. De delvis ledige utgjør nå 5,2 prosent av arbeidsstyrken.

At vi den siste måneden har sett en betydelig nedgang i antall helt ledige og samtidig stor økning i delvis ledige, må sees i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort. Det gjør at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe og skal klassifiseres som delvis ledige. 

Alder og kjønn

Det var 12 640 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av april. Det er en nedgang på 2 273 personer (-15 prosent) sammenlignet med mars i år. For kvinner var antall helt ledige 11 333, en nedgang på 1 309 personer (-10 prosent) sammenlignet med forrige måned.    Det var 6 503 helt ledige i aldersgruppen 16-29 år i Vest-Viken i april. Det er en nedgang på 1 250 personer (16 prosent) sammenlignet med mars.  Aldersgruppen 50-59 år hadde størst nedgang med 876 færre helt ledige (-18 prosent).  

Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med mars. Samtidig var det en kraftig økning i antallet delvis ledige for alle aldersgrupper sammenlignet med mars. 

Ledighet etter bransje

Det har vært en nedgang i antallet helt ledige siden mars i alle yrkesgrupper unntatt reiseliv og transport (+ 198 personer). Størst nedgang ser vi innen butikk og salgsarbeid (-1095 personer). 

Det var i Vest-Viken flest ledige innen reiseliv og transport (3 766), butikk- og salgsarbeid (3 433 personer) og serviceyrker og annet arbeid (3 343 personer). 

Høyest og lavest

Den høyeste ledigheten finner vi i Hemsedal, der 29,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, en nedgang på 4 prosent fra mars.  Hemsedal er fortsatt den kommunen i landet med høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken. 

Hol, Krødsherad og Gol er også blant de 15 kommunene med høyest ledighet på landsbasis.    Sigdal har i april den laveste ledigheten i Vest-Viken. Her er 5,6 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.  

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av april ble det på landsbasis registrert 21 000 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 40 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. 

I Vest-Viken registrerte NAV 1 536 nye ledige stillinger i april. Den eneste yrkesgruppen som hadde et høyere antall nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor, var jordbruk, skogbruk og fiske. Her ble det registrert 50 nye ledige stillinger i Vest-Viken løpet av april. 

Ellers var det i Vest-Viken 412 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i april. Innen bygg- og anlegg 242, undervisning 152, ingeniør- og ikt-fag 135 og innen butikk- og salgsarbeid var det 81 nye utlyste stillinger i april.   

Om NAV Vest-Viken

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken. NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.