Det er typiske luftveisdiagnoser som står for store deler av økningen i sykefraværet. Koronapandemien og smitteverntiltakene fører fortsatt til økt andel diagnoser knyttet til luftveislidelser. 

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal representerte 1 542 040 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (37,0%), psykiske lidelser (21,9%) og sykdommer i luftveiene (7,8%) at vi så den største andelen tapte dagsverk. 

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 26,2 prosent en gradert sykmelding. Det var en liten nedgang sammenlignet med 2. kvartal 2019. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Øvre Eiker med 6,2 prosent, Flå med 6,1 prosent og Jevnaker og Modum med 6,0 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,8 prosent og Gol og Nore og Uvdal med 4,0 prosent. 

Størst økning i sykefraværet blant eldre og menn

Det er eldre over 60 år som har den kraftigste økningen i sykefraværet, og økningen er høyere jo eldre man er. For de eldre aldersgruppene var økningen på 24,1 prosent for de mellom 65 og 69 år, og 10,7 prosent for de mellom 60 og 64 år.

Sykefraværet for kvinner var på 6,1 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,6 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en markant økning i sykefraværet for menn (+11,4%), mens kvinner kun hadde en liten økning (+1,4%). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 7,3 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,8 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal 2019 var det næringene overnattings- og serveringsvirksomhet (+27,6%) og transport og lagring (+22,5%), som hadde den største økningen i sykefraværet.

På grunn av sesongsvingningene, sammenlignes sykefraværet med utviklingen innenfor samme kvartal fra år til år.