– Arbeidsmarkedet i Buskerud er fortsatt godt. Den høyeste ledigheten i fylket finner vi i de mest folkerike kommunene. Likevel er ledigheten stabil også i disse og vi merker oss at for eksempel Kongsberg har en betydelig nedgang, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken. 

Det er en økning i antall registrerte ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 2 031 helt ledige menn i Buskerud i mars. Det er en nedgang på 27 personer (- 1 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 610, en økning på 128 personer (+ 9 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i mars en økning i aldersgruppen 16-29 år på 132 personer (+ 16 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 19 personer (- 2 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 42 personer (- 5 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en økning på 49 personer (+ 10 prosent). I aldersgruppen 60 år og over var det en nedgang på 19 personer (- 6 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 43 personer (- 18 prosent), industriarbeid med 56 personer (- 13 prosent) og bygg og anlegg med 46 personer (- 10 prosent).

I de øvrige bransjene var ledigheten uendret eller har økt sammenlignet med mars i fjor. Innen butikk- og salg var det 72 flere ledige (+ 16 prosent).

– Ledigheten innen butikk- og salg øker fortsatt, og dette er en bransje vi følger godt med på, sier Inger Anne Speilberg i NAV Vest-Viken.

 Ledige stillinger

NAV registrerte 1 604 nye ledige stillinger i Buskerud i mars. Innen helse-, pleie og omsorg var det 341 nye ledige stillinger, innen industrien 221, innen bygg- og anlegg 123, innen ingeniør- og ikt-fag 203 og innen butikk- og salg 123 ledige stillinger.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 641 registrerte arbeidsledige i Buskerud i mars. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det var 2 031 helt ledige menn og 1 610 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 959 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 794 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 604 nye ledige stillinger i mars.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.