Det er fremdeles en økning i antall registrerte helt ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 740 helt ledige menn i Buskerud i mai. Det er en nedgang på 56 personer (- 3 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 515, en økning på 74 personer (+ 5 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i mai en økning i aldersgruppen 16-29 år på 19 personer (+ 3 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en økning på 34 personer (+ 4 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 5 personer (- 1 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 15 personer (- 3 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag på 61 personer (- 27 prosent), industriarbeid med 38 personer (- 11 prosent), bygg og anlegg med 35 personer (- 10 prosent) og helse, pleie og omsorg med 17 personer (- 7 prosent).

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Innen ingeniør- og ikt-fag så vi den laveste ledigheten på fem år, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 498 nye ledige stillinger i Buskerud i mai. Innen helse-, pleie og omsorg var det 251 nye ledige stillinger, innen bygg- og anlegg 216, innen ingeniør- og ikt-fag 173, innen undervisning 165, innen butikk- og salg 127, innen kontorarbeid 110 og innen industrien var det 68 nye ledige stillinger.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 255 registrerte arbeidsledige i Buskerud i mai. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 740 helt ledige menn og 1 515 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 777 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 833 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 498 nye ledige stillinger i mai.

Spesielle forhold

Brudd i statistikken: I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.

Arbeidsstyrke:Det benyttes nå arbeidsstyrke for 2018 i beregning av ledighetsprosent i 2019.