- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 842 helt ledige menn i Buskerud i august. Det er en oppgang på 15 personer (+ 1 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 735, en nedgang på 81 personer (- 4prosent). 

For menn og kvinner samlet så vi i august en økning i aldersgruppen 16-29 år på 64 personer (+ 7 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 33 personer (- 3 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 44 personer (- 5 prosent), i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 43 personer (- 8 prosent), og i gruppen fra 60 år og oppover en nedgang på 10 personer (- 3 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 63 personer (- 26 prosent), helse-, pleie og omsorg 49 personer (- 16 prosent), industriarbeid med 44 personer (- 12 prosent) og reiseliv og transport med 46 personer (-13 prosent) Innen bygg og anlegg var det en økning på 45 personer (+ 14 prosent).

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 298 nye ledige stillinger i Buskerud i august. Innen reiseliv og transport var det 209, innen helse-, pleie og omsorg 181, innen butikk og salgsarbeid 171, innen bygg og anlegg 119, innen ingeniør- og ikt-fag 118 og innen industrien var det 79 nye ledige stillinger.

 Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 577 registrerte arbeidsledige i Buskerud i august. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 842 helt ledige menn og 1 735 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 947 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 570 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 298 nye ledige stillinger i august.

 

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.