- Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud, med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 427 nye ledige stillinger i Buskerud i september. Innen helse-, pleie og omsorg var det 270, innen ingeniør- og ikt-fag 185, innen butikk og salgsarbeid 174, innen bygg og anlegg 166 og innen industrien var det 137 nye ledige stillinger.

- Større etterspørsel etter arbeidskraft gir økte muligheter for å få flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier Speilberg.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 764 helt ledige menn i Buskerud i september. Det er en nedgang på 11 personer (- 1 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 601, en nedgang på 80 personer (- 5 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i september en økning i aldersgruppen 16-29 år på 45 personer (+ 5 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 34 personer (- 3 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 46 personer (- 6 prosent), i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 47 personer (- 9 prosent), og i gruppen fra 60 år og oppover en nedgang på 9 personer (- 3 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 68 personer (- 29 prosent) og innen reiseliv og transport med 60 personer (- 17 prosent). Kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid hadde begge en nedgang på 13 prosent med henholdsvis 43 og 60 personer. Det var også en nedgang innen industriarbeid med 17 personer (- 5 prosent). Innen bygg og anlegg var det en økning på 63 personer (+ 22 prosent). 

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 365 registrerte arbeidsledige i Buskerud i september. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 764 helt ledige menn og 1 601 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 895 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 677 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 427 nye ledige stillinger i september.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.