God tilgang på stillinger i Buskerud

I Buskerud var det i oktober registrert 3 229 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

NAV registrerte 1 812 nye ledige stillinger i Buskerud i oktober. Innen helse-, pleie og omsorg var det 480, innen ingeniør- og ikt-fag 286, innen bygg og anlegg 181, innen butikk og salgsarbeid 139 og innen industrien var det 135 nye ledige stillinger.

- Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud, med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Større etterspørsel etter arbeidskraft gir økte muligheter for å få flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 693 helt ledige menn i Buskerud i oktober. Det er en nedgang på 103 personer (- 6 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 536, en nedgang på 139 personer (- 8 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i oktober en nedgang i aldersgruppen 16-29 år på 43 personer (- 5 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 44 personer (- 4 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 100 personer (- 13 prosent), og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 55 personer (- 11 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 87 personer (- 38 prosent) og innen reiseliv og transport med 101 personer (- 27 prosent). Barne- og ungdomsarbeid samt meglere og konsulenter hadde begge en nedgang på 22 prosent med henholdsvis 51 og 29 personer. Kontorarbeid hadde en nedgang på 15 prosent med 51 personer. Innen bygg og anlegg var det en økning på 80 personer (+ 27 prosent).

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 229 registrerte arbeidsledige i Buskerud i oktober. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 693 helt ledige menn og 1 536 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 811 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 767 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 812 nye ledige stillinger i oktober.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.

- Større etterspørsel etter arbeidskraft gir økte muligheter for å få flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.
- Større etterspørsel etter arbeidskraft gir økte muligheter for å få flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.