– Arbeidsmarkedet i Buskerud er fortsatt godt. Den høyeste ledigheten i fylket finner vi i de mest folkerike kommunene, men også her er ledigheten stabil, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Det er en økning i antall registrerte ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 2088 helt ledige menn i Buskerud i februar. Det er en nedgang på 41 personer (- 2 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

For kvinner var antall helt ledige 1 659, en økning på 200 personer (+ 14 prosent). Det var blant kvinnene størst økning i aldersgruppen 50-59 år, med 60 flere ledige (+ 32 prosent). I aldersgruppen 20-24 år, var det 42 flere ledige kvinner (+ 38 prosent).

For menn og kvinner samlet, så vi i februar en økning i aldersgruppen 16-29 år på 114 personer (+ 14 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en økning på 58 personer (+ 6 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en økning på 6 personer (+ 1 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en økning på 62 personer (+ 12 prosent). I den eldste aldersgruppen, 60 år og over, var det uendret.

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 17 prosent (- 43 personer), industriarbeid med 8 prosent (- 36 personer) og akademiske yrker med 8 prosent (- 5 personer). I de øvrige bransjene er ledigheten uendret eller har økt sammenlignet med februar i fjor.

 Innen butikk- og salgsarbeid er det 77 flere ledige (+ 18 prosent). Serviceyrker og annet arbeid har 37 flere ledige (+ 11 prosent).

– Vi følger spesielt utviklingen innen butikk, salg og service, da dette er bransjer i endring, sier Inger Anne Speilberg i NAV Vest-Viken.

Ledige stillinger

NAV registrerte 1543 nye ledige stillinger i Buskerud i februar. Innen helse-, pleie og omsorg var det 318 nye ledige stillinger, innen ingeniør- og ikt-fag 165, innen bygg- og anlegg 153, innen butikk- og salgsarbeid 135, innen undervisning 241, innen barne- og ungdomsarbeid 70 og innen industriarbeid 104 nye ledige stillinger.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 747 registrerte arbeidsledige i Buskerud i februar. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det var 2088 helt ledige menn og 1 659 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 942 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 750 personer. I Buskerud registrerte NAV 1543 nye ledige stillinger i februar.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.